Renato sanches husi Formasaun Clube iha Benfica Lisboa ba Bayer Munich

 

Dili, Haksesuk Bola (HB). Renato Sanches moris iha bairo sosial Lisboa nian, inan aman husi Angola, hahu kiik kedan inan aman ba tau nia iha eskola Académia Futebol Sport, Lisboa & Benfica (SLB).  Husi formasaun Iniciadu ba juvinil hakat ba ekipa senior  SLB nian. Hahu epoka 2015/16, iha ekipa B SLB ne´ebe kompete iha segunda Divisaun Super Ligue Portugal nian. Depois Treinador Rui Vitória bolu ba tama ekipa principal no sai destake iha ekipa SLB no ajuda Benfica ba mana tri Campião Super Ligue Portugal nian no halo kampane ba Liga Champiosn ne´ebe afasta iha ¼ husi Bayer Muncich ne´ebe treina husi Pepe Quardiola. Iha ekipa principal Benfica nian, Clubes bobot Europa nian hakarak kontrata Renato sanches, hahu husi Mancherter United, Real Madrid no Bayer Munich. Iha fulan Maio nia laran, iha kampionato Super Ligue Portugal nia rohan,hela jornada ikus ba jogo dicisivu ba Benfica hodi manan.

Bayer Munich mai foti Renato sanches ba asina kontratu iha cidade Muncih Alemanha, klausula ka valor osan ne´ebe nudar plafond Benfica estabele mak 80 Milaun Euros. Bayer Munich selu uluk 35 Milaun Euros pois sei selu depende ba rendimentus Renato Sanches iha bayer Munich rasik.

Renato sanches ninia performence diak iha Clube Benfica mos dada atensaun treinador  team nacional Portugal nian, Fernando dos Santos, fiar ba valor Renato sanches nian,inkluin iha lista konvokatoriu ba Euro2016 iha França.

Tuir Presidente Bayer Munich Romanegy katak, ´´ depois Euro 2016, ami sosa labele, tanba Renato sanches ninia performence iha euro2016, bele hasae ninia klausula ba ninia kontratu rasik´´.

Ikar Casilas, guarda rede team Nacional Espanha, antigo guardada rede Real Madrid no FC Porto, ba jornal O Jogo edisaun, 12 de maio de 2016 katak, ´´ Bayer Munich halo kontratasaun diak, aposta iha Renato sanches´´. Haktuir tan Ikar Casilas, ´´ Bayer Munich, sira ne´ebe jere Clube ne´e hatene aposta iha jogadores ne´ebe iha talento no bele projeta ba futuru´´.

Renato Sanches, husi menino moris iha bairo social (baeiro kiak nian ) iha Lisboa ba sae estrela futebol Mundial. Ne´e resulta husi dedikasaun husi inan aman no serviço no disciplina husi oan rasik. Exemplo ba mos Timor oan sira, ne´ebe iha talento no valores futebol, oinsa mak bele banati tuir historia Renato Sanches nian!