Programa komemorasaun tinan murak 25 Masakre S.Cruz,12.11.1991

Dili, Haksesuk Bola (HB). Tinan ida ne´e 2016, sei komemora tinan murak,tinan 25 Masakre iha Simiteriu S.Cruz, iha loron 12 de Novembru tinan 1991,ne´ebe loke Mundu nia matan no koloka ajenda Politika Timor-Leste nian iha Mundo.

Mai akompana Programa ne´ebe halo durante semana ne´e, sei hela tan programa ba loron rua tuir mai.

Valoriza saudosos sira nia Luta ba Ukun Rasik An, no valoriza ba partisipasaun Klosan sira iha Desenvolvimentu Nacional!

HAKSESUK BOLA