Mehi Ronaldo Sai Realidade

DILI, HAKSESUK BOLA, EURO2016 França-Iha Segunda (11/7/2016) dader hahu ho hakerek historia foun ba povu no nasaun Portugal ne’ebe sai campionato dahuluk ba taxa EURO 2016, i vitoria ne’ebe mos lori melhor jagador mundu dala tolu (3) Cristiano Ronaldo realiza nia mehi ho ekipa nacional.

“Hau sempre mehi bele sai kampionato ho Portugal, hau hein katak ida ne’e bele sai realidade iha agora,”espresa Ronaldo iha Soccerway antes jogu hahu.

Mehi Ronaldo nian sai duni realidade, hafoin jagador Éder marka golu iha minutu 109 nia laran. Ne’ebe la halo ekipa França tenki entrega nonok taxa EURO 2016 ba Portugal, maske França joga iha ninia uma rasik no sai ekipa favoritu atu manan taxa EURO 2016.

Taxa EURO 2016 nudar primeiru taxa ne’ebe Cristiano Ronaldo hetan hamutuk ho ekipa nacional Portugal, durante ninia kareira professional.

Maske Ronaldo la reforsa Portugal to’o remata jogu, tanba hetan aliza iha minutu 25 iha primeira parte. Maibe, Ronaldo kontinua fo ninia motiviasaun ba ninia kolega sira husi kampu ninin, ho apoiu maximu husi Ronaldo ne’e, halo jogador sira husi ekipa nacional Portugal nunka kolen atu halo atakes hasoru França, ne’ebe ikus mai fo rezultadu posetivu ba Portugal hodi manan.

To’o torneu EURO 2016 no Portugal sai campionato, Cristiano Ronaldo kontinua sai melhor markador ba ekipa nacional Portugal ho golu tolu (3) no jogador França Antoine Griezmann mak sai nudar melhor markador ba torneu EURO 2016 ho golu nen (6).

Iha final EURO 2004 ne’ebe Portugal sai uma nain, Ronaldo la konsege foti taxa EURO maske hakat to’o final, maibe ikus mai Ronaldo konsege foti duni taxa EURO 2016 iha França hodi atinji duni ninia mehi.

(HAKSESUK BOLA)