Jornal Haksesuk Bola numeru 6

Jornal Haksesuk Bola, numeru 6, edisaun 23-29 Junho tinan 2017, fó hanesan destake ba modalidades sira hotu hanesan:Tae Kwondo ne´ebe sei partisipa iha kampiaun iha Koreia, pajinas (1 & 7).

Fó mos atensaun ba segunda volta primeira divisaun Liga Futebol Amadora (LFA)  iha pajinas (1 no 2). LFA konatinua sai hanesan fokus ba Haksesuk Bola numeru 6,iha pajinas (3,4 no 5).

Jogu preparasaun selesaun U22 ba jogu Sea Games ne´ebe sei halao iha fulan Agustu tinan 2017 iha Malaysia, jogu treinu entre ALL Star LFA 2017 ho selesaun U22 Timor-Leste nian pajina (6).

Jogador Pincho nudar Maestro Conquistador, Timor oan ne´ebe iha tempo Malae Portugues nia ukun joga iha primeira divisaun Portugal nian mak Belenese, pajina (1 & 2).

Liga Nacional Basquetbol Timor-Leste (LNB TL) no Liga Nacional Volibol Timor-Leste (LNVB TL) kontinua sai hanesan destake ba numeru 6 Jornal Haksesuk Bola, pajinas (10, 11 no 12).

Kompetisaun hit besi mos sai nudar modalidade ne´ebe mak Jornal Haksesuk Bola numeru 6 ne´e halo mos kobertura, modalidade ne´e sei haruka atleta nain rua ba tuir Sea Games 2017, iha Agustu tinan 2017, pajina (8).

Futebol Internasional, liliu foka ba Taça das Confederações ne´ebe organiza husi FIFA ne´ebe halao iha rai Russia. Hola parte kompetisaun ne´e mak selesaun nasional sira ne´ebe kampiaun iha kada konfederasaun, hanesan Portugal nudar kampiaun Euro 2016, Mexico kampiaun Amerika central no Norte, camerões nudar kampiaun husi Afrika, Australia nudar kampiaun Asia nian, Nova Zelandia nudar kampiaun Oceania no chili nudar kampiaun husi Amerika Latina, akompana le iha pajinas (14 no 15).

Akompana nafatin Jornal Haksesuk Bola numeru 6, edisaun 23-29 de Junho tinan 2017, bele hetan informasaun kompletu liu no hakerek ho ita nia Lian rasik!

Dili, 22.06.2017

Haksesuk Bola