ETO+ TV hetan fiar husi FIFA hodi transmite jogu kompetisaun Mundial Bola Russia tinan 2018

Dili. Kompetisaun mundial futebol iha Russia tinan 2018, nudar eventus desportivu mundial neébe mundu tomak akompana, liliu liu husi TV sira. FIFA lansa konkursu publiku ba TV iha mundu tomak tuir hodi bele manan diretu ba transmisaun direta ba jogu futebol neébe organiza husi FIFA. ETO TV hetan fiar husi FIFA, organismu futebol mundial hodi transmite jogu Mundial Russia tinan 2018.

Atu akompana informasaun kompleta no klean liu, akompana Press Conference neébe sei halao iha loron segunda-feira, 25.09.2017, tuku 10:30, fatin: Studio ETO+, Aimutin Hudi Laran!

Fonte: ETO+/Haksesuk Bola!