ETO Telco liu husi kanal ETO+ ho Dili TV sei transmite jogu mundial Russia 2018

Nilton Gusmão dos Santos,  CEO ETO Group ható press conferense konaba parceria ETO Telco ho FIFA (foto:haksesuk Bola)

Dili. Jogu Mundial Futebol neébe organiza FIFA sei halao iha Russia tinan 2018, fulan Junho ba tó Julho. Futebol nudar desportu neébe mak move ema nia paizaun no emosaun adeptus iha mundu rai klaran, iha kanal TV no transmisor sira transmite ba mundu tomak festa futebol  mundial né.

Iha Timor-Leste, adeptus bola sira sei bele akompana kompetisaun nebe organiza husi Fifa 2018 liu husi   Transmisaun direita Husi Eto Telco ninia kanal ETO + ho  DíliTV. EtoTelco ho ninia kanal 2 hanesan ETO+  ho DiliTv hanesan kanal televisaun privadu ne’ebé komesa estabelese ona iha kapitak Díli, agora hetan fiar hodi halo transmisaun direita ba joga copa mundial 2018.

Liu husi konferensia imprensa neébe halao iha knua ETO nian iha Fatuhada, haktuir Nilton Gusmão, CEO Executivu Eto group, “Ami husi kanal eto+  ho +tv iha hakarak fó anunsiu ba públiku ba rezultadu  konkursu ne’ebé partisipa iha Sweetlan hodi halo transmisaun kopa mundial iha rusia rezultadu eto hetan direitu exklusivu hodi fó sai joga ba públiku, ami ho ergullu tomak hato ba kliente no povu tomak tinan oin ami sei fó sai konteudiu tomak husi kopa mundial 2018″.

Tuir diretur Exekutivu Eto group neé, “aktividade tomak ba joga iha kopa mundial eto + sei fó sai informasaun tomak ba públiku, hanesan empreza privada sei fó sai transmisaun ho kualidade ás ba públiku. Hanesan impreza hetan fiar sei fó sai buat di’ak ba públiku tomak. Jogu kada tinan 4 bele sai espetaklu di’ak no povu TL bele asiste atividade liu husi kanal eto + ho + DiliTv´´.

Iha fatin hanesan ekipa tekniku Edmundo Freitas Lopes hatutan, “Kanal eto kobre ona iha kapital dili no iha tinan ne’e sei halo esforsu tomak hodi monta kanal ba teritoriu tomak iha baze, molok jogu komesa ami garante territoriu tomak asesu ona ba kanal tv eto +,”.

Nia dehan, kalendariu jogu sei fó sai ba públiku tomak hodi hatene no bele akompaña jogu ho di’ak, liu husu kanal rua eto+ ho +Dilitv. Atu asesu ba kanal eto+ ho +tv liu husi prosesu ida neébe sei halo rezistu no hetan resifer ho nia kustu ka folin hanesan $27 karik sai ona kliente kontinua akompaña transmisaun direita.

“Ami uza resifer tanba hetan kualidade ás no diak kompara ho analok, kanal terestrial sei proteza prosesu transmisaun hodi nune’e labele hetan over speet nasaun vijinu la bele hetan asesu´´.

Nilton Gusmão dos Santos haktuir tan, “ministériu tutela sei fo atensaun mós hodi bele regula sistema ilegal sira ne’ebé iha atu nune’e labele impede fali prosesu transmisaun direita ba bola kopa mundial 2018 nian´´.

“Iha tempu badak kanal sei espalla iha munisipiu tomak, agora komesa konstrusaun ona iha Ermera ho Baucau no sei kontinua tan ba fatin hotu,” CEO Eto Grup dehan. (Ica)