Ema sira selebra vitoria Portugal iha Timor-Leste

Metinaro. Foto: Assoka Costa

Metinaro. Foto: Assoka Costa

Dili. Foto: António Borges

Dili. Foto: António Borges

Metinaro. Foto: Assoka Costa

Metinaro. Foto: Assoka Costa