Derby London: Chelsea ho Arsenal fahe pontus

London. Jornada ba dala 5 Engles Primeire League (EPL) jogu entre Chelsea hasoru Arsenal, nebe joga iha loron Domingo (17/09/2017) iha estadio Wembley (estadio empresta ba Chelsea) resultadu 0-0.

Iha primeira parte resultadu la iha mudansas tanba ekipa rua tenta ataka malu, hahu ho Chelsea atakae ameasa ba baliza Arsenal, pois Arsenal mos halo atake ba baliza Chelsea nian.

Tama ba segunda parte,hatama jogador ho karakter atake hanesan Hazard, Chelsea tama ho agresivu maibe la konsegue sobu moru defensivu Arsenal nian.

Nune mos husi parte Arsenal, hatama Alexis sanches, maibe la konsegue hatama golu. Resultadu final mak Chelsea 0-Arsenal mos 0. Ho resultadu ne´e, Chelsea provisoriu okupa terceiru posisaun ho pontus 10, enquantu Arsenal iha jogu 5, soma deit 7 pontus no okupa 12 posisaun iha tabela klasifikasaun. (abola.pt, beingsport1/haksesuk bola)