Dada ba dada mai:final Taça LFA sei joga loron 25 de Novembro iha Maliana

Maliana, Haksesuk Bola (HB). Tuir kalendariu ne´ebe mak Liga Futebol Amadora (LFA) joga Super Taça sei joga iha Fulan Outubru, muda ba 12 de Novembru no ikus mai husi LFA rasik hasai ona loron ba jogu iha 25 de Novembro, iha Estadiu Municipal Maliana, Municipiu Bobonaro.

Tuir Secretariu Exsecutivo Liga Futebol Amadora, Sergio Hornai, ho nia comitiva halao surumutuk ho Prezidente Autoridade Municipio Bobonaro, Zeferino Soares dos Santos, iha Edificio Municipio, Kuarta (16/11/16) hodi koalia konaba perparasaun ba realizasaun Jogu Final Super Taça nebe maka tuir planu sei halao iha 25 de Novembru iha Stadium Malibaca entre ekipa Kampiaun Primeira Divisaun LFA Epoka 2015-2016, SLB VS AS PONTA LESTE, Kampiaun Taça 12 de Novembru 2016.

15032661_992178040903967_8302012564473802154_n

              Ekipa LFA halo surumutuk ho PA Municipiu Bobonaro, Zeferino Soares dos Santos, iha Edificiu Administrasaun Municipiu Bobonaro,Quarta-feira (16/11/2016), foto:LFA!

Durante enkontru Prezidente Autoridade Municipio Bobonaro hateten katak, ´´ prontu atu sai uma nain ba eventu boot ne’e. Nudar autoridade senti preveligio mai ami atu dala ida tan sai uma nain ba eventu boot hanesan Super Taça, depois de sai uma nain ba eventu Desporto Nasional”,  hakerek liu husi Facebook LFA nian,Quarta-feira (16/11/2016).

15055686_992178140903957_2663905684827764839_n      Ekipa LFA lidera husi SE LFA Sergio Hornai hasai foto hamutuk ho Comandante PNTL Municipiu Bobonaro,Superintendente Chefe, Armando Monteiro Quarta-feira (16/11/2016) iha Maliana, foto :LFA!

Ekipa LFA nian mos halo surumutuk ho Komandante Policia Nasional Timor Leste, Superintendente Chefe, Armando Monteiro, ´´ garante katak ba Seguransa Pntl nomos Fdtl nebe iha Bobonaro sei sirbisu hamutuk atu bele fo seguransa durante eventu nee halao” .

Haktuir tan, ´´ Ida nee hanesan honra boot mai ami nia municipio tamba iha tinan ida nee konsege realiza no sai uma nain ba eventu Nasional kuaze dala lima ona tamba nee ami garanti katak jogu ida nee sei lao ho suseso´´.

 

Texto no Foto: LFA!