Liga Basquetebol Nacional de Timor-Leste (LNB-TL)

Dili, Haksesuk Bola (HB). Ekipa Haksesuk Bola ba fahe ba nia jornal, iha jogu Liga Basquetebol Nacional Timor-Leste (LBN-TL) ohin,quinta-feira (18/05/2017) tuku 18:30, iha Jinaziu Dili (ex-GMT).