Lakon ho Thailand, TL Segundu Lugar Iha Torneu AUG

DILI, HAKSESUK BOLA, 2015-2016 Singapura–Jogu Final iha ASEAN University Game (AUG) ba dala 18, iha Domingo (17/7/2016), Timor Leste sai segundu lugar ba torneu refere, hafoin lakon ho Thailand 0-3.

Iha jogu ne’e maske iha kontra atakes ba malu no jogu lao iha udan laran, ekipa Thailand konsege marka golu ba Timor Leste iha minutu 18 no minutu 22 hodi rezultadu iha primeira parte lori Thailand lidera 2-0 ba Timor Leste..

Jogu ne’e konsege para tiha iha minutu 32 nia laran, tanba iha udan no anin boot, nune’e iha jogu komesa hodi kompleta primeira parte laiha tan golu ba malu nune’e, iha minutu 45 nia laran to’o remata primeira parte Thailand maka lidera ho 2-0 ba Timor Leste.

Iha segunda parte jogu nafatin ho tensaun ida makas husi ekipa rua hodi halo kontra atake ba malu, no ikus mai ekipa Thailand aumenta tan golu ida iha minutu 53, no to’o minutu 90 remata laiha tan golu ba malu. Nune’e,ekipa  Thailan sai hanesan kampionato ba taxa ASEAN University Games 2016 iha Singapore.

 (HAKSESUK BOLA)