Jornal Desportivo Haksesuk Bola iha Estadio Municipal Dili

Ohin Jornal Haksesuk Bola, ható ba le nain bola sira konaba ninia presensa iha Estadio Municipal Dili, loron Sexta-feira (19/05/2017) ható ba adepto bola no sira ne´ebe gosta desporto katak iha ona meio ka instrumentu komunikasaun ne´ebe bele fornese ba le nain sira (leitores )informasaun konaba desporto iha rai laran (kompetisaun domestika sira) no iha rai liur.

Ami sei kontinua akompana no fornese informasaun ba ita hotu konaba Bola no desporto sira seluk!

Redasaun Haksesuk Bola

19.05.2017

Foto: Monica Leite!