Fotos:1º jornada 1º Divisaun LFA 2017

Haksesuk Bola (HB) hili fotos sira ne´ebe sai hanesan destake iha primeira jornada 1º Divisaun LFA tinan 2017. Foto foti husi LFA media no Zebra FC pajina Fb. Jornada dahuluk 1º divisaun LFA 2017 ,joga iha loron Sabado (18/02/2017) no domingo (19/02/2017)!

Haksesuk Bola 2017!