Taça das Confederações FIFA 2017

Russia. Jogu segundu semi final entre Alemanha hasoru Mexico jogu ne´ebe halao iha  1/2 Final Estádio Olimpico Fish, Sexta-feira (30/06/2017) tuku 3 dader  hora Timor-Leste. Iha jogu ne´e hatudu potensia kampiaun mundu tinan 2014 ne´e liu husi  hatama golu 4 ba rede Mexico no sofre deit golu 1.

Resultadu final mak, kampiaun mundu 2014 Alemanha sei hasoru kampiaun Taça Amerika Latina nian Chili nian.  Iha jogu seluk Chili manan Portugal liu husi markasaun penalty no guarda rede Claudio Bravo sai nudar heroi ba selesaun Chili hafoin defede penalty 3 husi Portugal.

Jogu final sei halao iha loron Domingo (02/07/2017) iha arena Zenit. Enquantu Portugal ho Mexico sei joga hikas ba buka terceiru no quartu lugar iha loron Sabadu (01/07/2017) iha  arena Otkrytiye.(abol.pt).

Claudio Bravo trava Portugal no lori Chili ba final

Kazan. Jogu semi final entre Portugal hasoru Chili, ne´ebe halao oha estadiu Kazan, iha Quinta-feira dader (29/06/2017) la konsegue hetan manan nain iha minutu 90´+ 30 tempu extra. Diside liu husi marka penalti. Guarda rede (Gr) Chili nian Claudio Bravo ne´ebe joga iha  Manchester City ne´e, konsegue defende bola 3 husi xuta Portugal nian husi jogador Ricardo Queresma, João Mautinho no Nani.

Nune, Chili qualifika ba final, hein jogu semi final seluk ne´ebe joga sexta-dader (30/06/2017) entre Alemanha hasoru Mexico, se mak manan sei ba hasoru Chili.