Liga Champiosn UEFA sorteio ba grupos

Monaco, Haksesuk Bola (HB). Hahu sorteio ba grupos Liga Champions,kompetisaun elites iha nivel UEFA Clubes nian no kompetisaun ne´ebe bolu mos Liga dos Milionarios. Milionarios tanba Clubes ne´ebe manan hetan premios 1 milaun Euros, empata 50% husi total premios no premios sira seluk no dada mos patrocionadores . Liga Champions UEFA konsidere elites tanba, kampiaun

Continue Reading →