Alemanha kampiaun Taça Confederação FIFA 2017 hafoin halakon Chili 1-0

Russia. Ba dala uluk iha istoria Alemanha nian, ne´ebe kampiaun mundial iha tinan 2014, manan Taça das Confederações FIFA tinan 2017. Iha final hasoru Chili, ne´ebe kampiaun Amerika du Sul nian, Alemão sira manan 1-0 no nune tuir Brazil nudar manan Taça iha tinan hat kotuk (2013). Jogu ne´ebe halao iha arena Zenit iha Domingo (02/07/2017) tuku 19:00 ka segunda-feira dader (02/07/2017) tuku 3.

Ekipa Joachim Low hetan benefisiu husi eru ne´e komete husi jogador Marcelo Diaz, medio Chili nian, ne´ebe lakon bola hanesan oferta ida no husik Timo Werner ho dalan nakloke ba baliza  no fó asistensia ba Lars Stindl hatama golu uniku iha minutu 20´.  (haksesuk Bola/abola.pt).