Aitana FC afasta Zebra FC iha jogu abertura Copa 12 de Novembro

Dili, Haksesuk Bola (HB). Iha abertura Copa 12 de Novembro, edisaun 2016, realiza iha Estadio Municipal Dili, Timor-Leste, Quinta-Feira (04/08/2016),hahu ho jogu abertura entre Aitana FC nudar detentor ba Taxa hasoru Zebra FC. Resultadu jogu ne´e, Aitana FC manan Zebra FC ho skor 2-1. Aitana FC hakat ba fase tuir mai.

Resultado final, Copa 12 de Novembro, edisaun 2016 entre kampiaun 2015,  AITANA FC VS ZEBRA FC (2-1).  Golu Aitana FC hatama husi, Florencio Pereira minutu 24´, Edit Savio 35´. Iha segunda parte mak  Zebra FC foin hatama golu, hatama husi Romario Savio minutu 67´. Ho resultadu ida ne’e maka Aitana FC hakat ba fase tuir mai e Zebra FC afasta husi Copa 12 de Novembro.

Aban iha segundu dia ba torneio, sexta-feira (05/08/2016) Nagarso FC sei hasoru Sporting Laulara & Benfica (SLB), ne´ebe foin sai kampiaun ba Primeira Divisaun Liga Futebol (LFA) edisaun dahuluk 2015/16.

Copa 12 de Novembro,eventu desportivu ne´ebe mak realiza iha kada tinan, hodi komemora ba Loron Juventude Loriku Asuwain ne´ebe Estadu no povu fó honra liu husi Loron 12 de Novembro kada tinan, nudar loron ba Juventude sira nian!

Foto: logo Copa 12 Novembro 2016!