AFF Suzuki Cup: TL labele sai uma nain tanba kondisaun infraestrutura la iha kondisaun

Dili, Haksesuk Bola (HB). Iha fulan Outubro nia laran,liliu loron 15 fulan Outubro sei hahu ´´ Round Qualification´´ ba ekipas 4 iha AFF nian, hadau malu ticket 1 ba fase grupos AFF Suzuki Cup 2016.

Ekipa ne´ebe manan ka kampiaun mak hakat ba AFF Suzuki Cup 2016,ekipas 4 mak: Laos, Kamboja, Brunei no Timor-Leste. Iha dalan nakloke ba Timor-Leste hakat ba fase tuir mai se manan hotu jogus 3 ne´ebe mak sei realiza.

Wainhira Timor-Leste hetan prestasaun ne´ebe diak,manan jogus 3 no qualifika ba fase grupos,desfius bóot mak hasoru mak kondisaun infraestruturas mak la permite. Wainhira Haksesuk Bola dada lia ho Sekretariu Jeral FFTL, Amandio de Araujo Sarmento, iha nia knar fatin (06/08/2016) haktuir katak,´´ kondisaun infraestruturas, liliu kampu la iha kondisaun atu realiza jogu nivel AFF Suzuki Cup 2016`´. Haktuir tan Amandio,´´ tuir kriterius AFC ho AFF nudar membrus, ita la iha kondisaun´´.

Tuir informasaun ne´ebe mak Haksesuk Bola iha asesu ba Secretaria Estado,Juventude no Desporto (SEJD),´´ kampu Estadiu Municipal Dili, sei halo rehabilitasaun iha tempo badak´´.

Komisaun organizadora ba Liga Futebol Amadora (LFA) 2016/17,labele aranka iha fulan novembru tinan 2016 tanba Estadiu nacional ka estadiu Municipal Dili,sei rehabilitasaun iha fulan hirak nia laran!

Haksesuk Bola!