AAF Suzuki Cup 2018: Timor-Leste hakat ba fase grupu

Bandar Sri Begawan, Brunei. Jogu qualifikasaun AAF Suzuki Cup 2018, jogu daruak,ohin,sabadu,08.09.2018, iha  Hassanal Bolkiah National Stadium,  Bandar Seri Begawan, resultadu final Brunei 1-Timor-Leste 0. Timor-Leste hakat ba fase tuir mai tanba manan jogu dahuluk 3-1, hare ninia agregadu (2-3), Timor-Leste hakat ba fase tuir mai. Timor-Leste mosmanan taça qualifikasaun ba fase grupu AAF Suzuki

Continue Reading →